Dochádzkové systémy ○

 

 

Terminál INCo-3


Terminál   INCO-3  je   zariadenie  pracujúce   s identifikačnými, bezdotykovými  datovými nosičmi   (kartičky alebo  prívesky) a  je určené   na  kontrolu   vstupov  do   chránených  objektov.  Toto zariadenie môže  uchovať vo svojej  internej  pamäti až  250 kódov rôznych ID nosičov, ktorým odblokuje  vstup do chránenej zóny. ID nosič sa  prikladá k  terminálu do  vzdialenosti 10 až 15 cm, čím dôjde  k  načítaniu  jeho kódu.  K opätovnému  načítaniu  ID nosiča dôjde  až po  jeho vzdialení  z akčného  poľa  terminálu  a znovupriložení. INCO-3  terminál  môže  pracovať  buď  v autonómnom režime  (STAND ALLONE),  keď ovláda vstup do chráneného priestoru na základe dát uložených vo svojej internej pamäti  alebo v režime IN LINE, keď každá  akcia  zariadenia  je  ovládaná  príkazmi  z nadriadeného systému  -   PC.  Terminál  sa  pripája  k PC  prostredníctvom komunikačnej linky RS 485 alebo RS 232. V autonómnom  režime  sa  terminál  programuje  pomocou  dvojice programovacích  ID nosičov  alebo z PC prostredníctvom dátovej linky RS 485. Funkcia  terminálu  v  tomto  režime  závisí  od  dát, ktoré boli zapísané do  jeho pamäte prostredníctvom  programovacích ID alebo PC.  Vzniknuté  záznamové  udalosti terminál  zapisuje do  svojho buffra  (zápisníková  pamäť),  odkiaľ  ich  možno  načítať do PC. Kapacita  buffra  je  10  udalostí  (záznam  ID, alarm, otvorenie prístupu tlačítkom  ... ). Ak  obsah buffra  nie  je vyčítaný,  pri zaplnení sa automaticky  premazávajú najstaršie údaje. Prepínanie režimovSTAND  ALLONE  a  IN  LINE je  možné  pomocou  prepojky  11-12   na  matičnej   doske   terminálu. INCO-3   fyzicky    pozostáva  z  jedného modulu s riadiacou elektronikou (matičná doska)  a jedného alebo dvoch  modulov s čítacou elektronikou  (čítacia hlava).  Čítacie hlavy sa pripájajú k riadiacej časti šesťžilovým plochým káblom ukončeným  telefónnou  zástrčkou.  Modul  riadenia  sa umiestňuje zásadne  do vnútra  chránenej zóny.  Čítacia hlava  sa umiestňuje pred  vstupom do   chráneného priestoru,  prípadne ak  je potrebné kontrolovať pohyby  obojstranne, umiestni sa  druhá čítacia hlava na  výstupe.   (Obojstranná  kontrola  otvárania   dverí).  Medzi záznamové udalosti do buffra zariadenia sa ukladá aj informácia o tom, do ktorej čítacej hlavy bol uskutočnený záznam.

Ekektromechanický zadlabávací zámok
 

Tento zámok je určený pre  ovládanie vstupov do chránených  priestorov s vyšším stupňom bezpečnosti. Osadzuje sa do dverí miesto klasického mechanického zámku. Vonkajšie rozmery má zhodné s velkosťou štandardných dverných  zámkov. Elektromechanický zámok funguje ako samozamykací mechanizmus. Pri   zatvorení  dverí sa zámok  automaticky zaistí. To znamená, že vysunie závoru akoby sa dvere zamkli klúčom. Odomknutie zámku z vonkajšej strany sa dá stlačením klučky, ale iba v tom prípade, ak je do zámku súčasne privedený elektrický signál. Po pripojení elektrického signálu je zámok 6 sekúnd otvoreniaschopný, čo signalizuje  akusticky. Po  uplynutí toho času sa zámok  automaticky zablokuje. Z vnútornej strany dverí je možno stlačením kľučky zámok stále otvoriť aj bez signálu. Pre prípad poruchy elektrického ovládania  zámku, alebo výpadku elektrickej energie, je možné z vonkajšej starany zámok otvoriť pomocou kľúča a cylindrickej vložky. Zámok sa dodáva s kovaním, cylindrickou vložkou a s protiplechom, ktorý sa upevňuje na zárubňu dverí.  Funkciou  protiplechu  je okrem ukotvenia závory a jazýčka zámku v zárubni, aj zatlačenie inicializačného tlačítka, ktoré spustí samouzamykací proces pri uzavretí dverí.  Zámok sa dodáva v prevedení  Ľavý  (1)  a  Pravý  (2).

Acess
 

SYSTÉM  ACCESS II  NA  KONTROLU  VSTUPOV  DO CHRÁNENÝCH PRIESTOROV
Základ   systému je tvorený  vstupnými  terminálmi  ACCESS II, ku ktorým   je  možné pripojť rôzne typy snímačov identifikačných kariet ako napríklad snímač magnetických kariet,  snímač bezdotykových  kariet a snímač kariet s čiarovým kódom. ACCESS II  terminály   môžu   pracovať   v   závislom   režime, keď  sú ovládané z nadriadeného - MASTER terminálu  alebo  v autonómnom režime, keď  majú zoznam prípustných kartičiek a program činností  uložený v  internej pamäti .  K terminálu  ACCESS II je  možné   pripojiť  dodatočnú externú snímaciu hlavu pre obojstrannú kontrolu prechodov  cez vstupné  zariadenie (dvere , turniket).  Pripojením   pomocného  modulu  mRE33   je  možné   kontrolovať   spätné  uzatvorenie dverí  a  spínať alarm v prípade  ich nedovretia do určitého času. ACCESS II  je možné programovať v autonómnom  režime  pomocou  servisnej   karty alebo       z počítača.  Pri neautonómnom  režime činnosti je riadiaci  program uložený v pamäti  združovacej  jednotky  MASTER , ktorá môže programovo obsiahnuť  až  31 ACCESS II terminálov . Maximálna  dĺžka   prepojenia medzi zariadeniami môže byť až 1200 m MASTER terminál  po naprogramovaní  z PC už  nevyžaduje ďalšiu komunikáciu s počítačom. Riadi  činnosť  podriadených  ACCESS II  terminálov  na  základe  dát  uložených  vo  svojej  pamäti.  Aj záznamové udalosti o prechodoch kartičiek cez kontrolované vstupy ukladá do svojej  pamäte spolu s časovými  údajmi a inými  pomocnými   informáciami. Tieto údaje  z  pamäte  MASTER  terminálu je možné  načítať  do  PC  dávkovo  alebo  ich  zobrazovať  na obrazovke počítača  v ON  LINE  režime v  čase,  kedy  vzniknú. Na  programovanie  MASTER  terminálov je k dispozícii program  MASMAN, ktorý umožňuje komunikáciu s riadiacou  jednotkou  aj cez  telefónny  modem. K sériovému portu PC je možné pripojiť až 8 MASTROV. Pre priame programovanie ACCESS II terminálov  v autonómnom režime činnosti  je k dispozícii program HERMIT. Program PHANTOM môže byť dávkovo spúšťaný z užívateľskej aplikácie a umožňuje komunikáciu s ACCESS II aj MASTER   terminálom.

Time prox
 

Terminál TIMEPROX je určený na snímanie dochádzkových údajov pracovníkov, kontrolu ich pohybu v priestoroch pracoviska, zber dát o ich pracovných úkonoch, sprostredkovanie odkazov pre vybranú skupinu a tlač informačných údajov cez spriahnutú tlačiareň. Pri registrácii kartičky terminál zobrazuje na displeji sprievodný text, akusticky signalizuje akceptáciu úkonov a pomocou hlasového modulu môže poskytovať podporné informácie o aktuálnych stavoch systému. Funkcie TIMEPROXu je možné voľne programovať pomocou počítača. K tomuto účelu slúži program TA75,  pomocou ktorého možno vygenerovať aplikačný program riadiaci činnosť zariadenia. Okrem tohto aplikačného generátora, sú k dispozícii programy PHANTOM a TA určené pre komunikáciu s terminálom. K jednému sériovému portu počítača je možné pripojiť až 31 terminálov. Počítač môže komunikovať s terminálom prostredníctvom prenosu typu RS 232, RS 485 alebo RS 422. Maximálna vzdialenosť medzi PC a terminálom môže byť pri prenose RS 485/422 do 1200 m. Pri väčších vzdialenostiach môže terminál komunikovať s počítačom prostredníctvom interného alebo externého  modemu.

Voliteľné príslušenstvo:
MINIKONVERTOR SIGNÁLOV  RS 232/RS 485
AKTÍVNY KONVERTOR SIGNÁLOV RS 232/RS 485 (RS 422)
RELÉ MODUL mRE 33 (3 externé relé)
INTERNÝ MODEM (do 2400 bps typ XE 2476, do rýchlosti 14 400 bps CH 1793)
EXTERNÝ ČÍTAČ PRX kariet
EXTERNÝ ČÍTAČ MAGNETICKÝCH KARIET (stopa 1 alebo 2)
EXTERNÝ ČÍTAČ ČIAROVÉHO KÓDU
HLASOVÝ MODUL – pripravuje sa
MODUL IN KEY –  (ovládanie klávesnicového tlačítka  IN pri zázname)
ETHERNET MODUL – (pripravuje sa pripojenie terminálu priamo do počítačovej siete).

 

 

Eternet konvertor

 

Terminal IDENT
 

Terminál IDENT sa pripája po rozhraní RS 232 k PC, alebo inému nadradenému zariadeniu. Slúži na vyčítanie čísla zanamenaných kartičiek (nosičov). Má dva vstupy na pripojenie dvoch snímačov, pracujúcich so štandardným protokolom pre magnetické kaartičky s druhou stopou. Ďalej obssahuje relé so spínacím kontaktom, ktoré je ovládané z pc. Zopnutie relé indikuje LED dióda D2. Každý terminál má aj svojuj ednečnú MASTER kartu, po zázname ktorou sa relé zopne na čas 4 sekundy, a to aj vtedy, keď je terminál dátovo odpojený do svojho nadradeného PC. V takomto prípade stavová indikačná LED dióda D3 svieti červenou farbou.
K terminálu sa dodávajú dva DEMO programy, v EXE verzii a v zdrojovom tvare v jazyku C. Program D1IDENT.EXE umožňuje prevádzku terminálu s ručným riadením komunikácie. D2IDENT.EXE-u pracuje v automatickom režime, s možnosťou ovládania relé.
Uživateľský pragram s názvom IDENT umožňuje registrovať záznamydo jedného snímača ako príchod, do druhého ako odchod, s následným vyhodnotením času prítomnosti užívateľov, vytláčanie zostáv na tlačiarni. Po zázname sa užívateľom do terminálu sa na obrazovke monitor PC rozsvieti jeho fotografia s menom a inými personálnymi údajmi.

Finger print
 

Terminál na snímanie odtlačkov prstov.


 Viacúačelové zariadenie na snímanie, odpamätávanie a vyhodnocovnaie infomácií pomocou odtačkov prstov.
 Snímanie vzoriek odtlačkov pomocou pohybu prsta cez tepelné čidlo zariadenia, alebo priložením prsta ku kapacitnému snímaču
 Autonómna činnosť alebo možnosť pripojenia k nadriadeným elektonickým inetifikačným zariadeniam.
 Prenos identifikaačných údajov do nadriadených systémov cez rozhranie ABBATRACK II alebo WIEGAND26/40
 Kapacita internej pamäte pre vzorky odtačkovaje 4500.
 Vlastná pamäť pre uchvanie časových transakčných údajov s kapacitou 12 800 záznamov
 Moýnosť identifikácie osoby pomocou piatich vzoriek odtlačkov prstov
 Programovanie terminálu z PC pomocou ASCII znakov cez rozhranie RS232 alebo RS485
 Prenos obsahu pamäte (vzorky odtačkov a transakcie)
do nadriadeného PC cez rozhranie RS 232, RS 485 alebo ETERNET.
 Možnosť kombinovanej identifikácie pomocou ID PRX karty a odtlačku prstov
 Vysoká rozlíšiteľnosť voči znečisteným prstom
 Pri autonómnej činnosti blokovanie vstupov do chránenej zóny pomocou interného relé alebo pomocou externého relé modulu (mRE33) pre zvýšenie bezpečnosti


 
 
 
Dunajská 12
040 01 Košice
0905 882 211 rs@rs-alfa.sk